Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden TOP Huid- en Oedeemtherapie (KvK nr.: 82170665)

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling
Behandeling en/of verstrekking worden door TOP Huid- en Oedeemtherapie bij u, de patiënt/cliënt dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt/cliënt in rekening gebracht. Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van TOP Huid- en Oedeemtherapie te Lelystad zijn bijgeschreven. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt/cliënt  wettelijk in gebreke en is TOP Huid- en Oedeemtherapie gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt/cliënt in rekening gebracht. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij u om altijd eerst het bedrag te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij. De kosten van behandeling van een patiënt/cliënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt/cliënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

Vergoeding
Indien mogelijk zullen wij uw factuur elektronisch indienen bij uw zorgverzekeraar. Is dit niet mogelijk dan dient u zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.


Annulering
Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.
De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de behandelaar zich tot het handelen naar zijn/haar beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met de behandelplan en/of het verstrekken van therapeutische elastische kousen, compressiehulpmiddelen of aantrekhulpmiddelen is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de bestelling van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering na 24 uur zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.


Klachten
De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn de huidtherapeuten ingeschreven bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten en kwaliteitsgeregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici. Therapeutische elastische kousen en compressiehulpmiddelen zijn medische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Ditzelfde geld voor therapeutische behandelingen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelaar te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht.
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: TOP Huid- en Oedeemtherapie, Reaalhof 70, 8232 VS Lelystad t.a.v. mevrouw A.R. van Niel. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Winkelwagen
Vragen? Stel ze ons.